مقاله اثر سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر طول روده، فرآسنجه های خونی و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر طول روده، فرآسنجه های خونی و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفلاتوکسین
مقاله فراسنجه های خونی
مقاله سیستم ایمنی
مقاله جوجه گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فانی مکی امید
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی نظر
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: اله رسانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان مهر مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تعداد ۱۲۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی، با ۳ تیمار، ۴ تکرار و ۱۰ قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت ۳۵ روز روی بستر پرورش داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از؛ ۱) تیمار کنترل (جیره فاقد آفلاتوکسین B1)، ۲) جیره حاوی ۲۵۰ ppb آفلاتوکسین B1، ۳) جیره حاوی ۵۰۰ ppb آفلاتوکسین .B1 کمترین میزان طول ایلئوم و روده متعلق به جوجه های دریافت کننده سطح ۵۰۰ ppb آفلاتوکسین به تنهایی بود. پس از اخذ نمونه خون، غلظت فراسنجه های خونی از جمله مجموع پروتئین تام سرم، آلبومین، بیلی روبین، گلوکز، اسید اوریک، کلسیم و فسفر و آنزیم های کبدی AST،ALT ،g-GT  اندازه گیری گردید. آزمایش عیار سنجی علیه بیماری های نیوکاسل و آنفلوآنزا در دو مرحله (۲۵ و ۳۴ روزگی) انجام پذیرفت. در سن ۲۵ روزگی و قبل از تجویز واکسن دوگانه نیوکاسل-آنفلوآنزا از تعداد ۲ قطعه جوجه در هر گروه، نمونه خون اخذ شد. همچنین عیار پادتن ضد ویروس نیوکاسل و آنفلوآنزا به روش آزمایش HI در آن ها تعیین گردید. بعلاوه در سن ۳۴ روزگی از جوجه های مرحله اول خون گیری به عمل آمد و عیار پادتن بیماری های مذکور مجددا اندازه گیری شد. در این مطالعه تغییر معنی داری در سطوح کلسیم، فسفر، آلبومین و پروتئین تام سرمی خون جوجه های گوشتی مصرف کننده جیره های مختلف آزمایشی، در مقایسه با طیور دریافت کننده جیره پایه وجود نداشت. با افزایش سطوح آفلاتوکسینB1  از ۲۵۰ به ۵۰۰ ppb در جیره غذایی طیور، سطوح گلوکز، بیلی روبین تام و AST افزایش، و در مقابل سطح بیلی روبین مستقیم، نسبت به تیمار حاوی جیره پایه بصورت معنی داری کاهش یافت. عیار HI علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوآنزا در مرحله دوم (۳۴ روزگی) کاهش معنی داری را نسبت به تیمار پایه نشان داد. آفلاتوکسین سبب تغییر در فرآسنجه های خونی، اختلالات کبدی و کلیوی و کاهش قدرت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در برابر بیماری های نیوکاسل و آنفلوآنزا می گردد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمی آفلاتوکسین بر سیستم ایمنی و فرآسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام گردید.