سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدهاشم موسوی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه
کاوه جعفری خورشیدی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و
یوسف جعفری آهنگری – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد بهجتیان اصفهانی – کارشناس ارشد و پژوهشگر بخش زنبور عسل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

علت اصلی تلفات کلنی های زنبور عسل در طول زمستان هوای سرد نیست بلکه گرسنگی است. لذا تامین منابع پروتئینی و لیپیدی برای تغذیه زمستانه و افزایش ترکیبات شیمیایی لاشه زنبور حائز اهمیت می باشد. بنابراین این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آرد سویا ) ۵۱ و ۰ و ۶ درصد( در تغذیه زمستانه بر ترکیبات شیمیایی لاشه زنبور عسل در شرایط صحرا در قالب آزمایش ، ۰۳ درصد( و اسید چرب اولئیک ) ۳ فاکتوریل با ۶ تیمار و ۴ تکرار برای هر تیمار آزمایشی انجام شد. بدین منظور تعداد ۴۴ کلنی با ملکه های هم سن یکساله و دارای نسبت خویشاوندی نسل دوم انتخاب شدند. طول مدت آزمایش ۴ ماه بوده که جیره های آزمایشی )تیمارها( به طور آزاد و بدون محدودیت مصرف در اختیار هر کلنی قرار گرفت. نمونه برداری از زنبوران در دو مرحله، ابتدا در شروع آزمایش و قبل از مصرف کیک و سپس در پایان آزمایش انجام شد و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفتند