سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عطیه اورعی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
ابراهیم گنجی مقدم – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

این مطالعه تاثیر مصرف سوپر جاذب و سطوح مختلف ابیاری بر خصوصیات گیاهچه آلو در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و سه سطح آبیاری با ده تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان انجام شد. مقادیر سوپر جاذب در پنج سطح (۰ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ گرم د رلیتر) و سطوح آبیاری شامل ۴ روز (شاهد)، ۸ روز و ۱۲ روز از جوانه زنی تا دو ماه در نظر گرفته شد. در طول آزمایش صفات مختلف فیزیکومورفولوژیکی گیاه مانند اترفاع بوته، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک گیاه، تعداد ریشه، ارتفاع ریشه و قطر گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل سوپر جاذب و تنش خشکی بر خصوصیات گیاه میرو بالان اثر معنی داری داشت و با افزایش سطوح خشکی در کلیه صفات روند کاهشی مشاهده شد. بیشترین ارتفاع گیاه، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک و قطر گیاه مربوط به تیمار ۳۰ گرم در لیتر سوپر جاذب با دور آبیاری چهار روز و کمترین آن مربوط به تیمار با دور آبیاری ۱۲ روز بدون سوپر جاذب بود. از نتایج به دست آمده استنباط می شود که پلیمر سوپر جاذب قادر است با کنترل روابط آبی بین خاک و گیاه، شدت تنش خشکی را کاهش دهد.