سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مختار ملاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام
محمد یازرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
علی ایزدی دربندی – استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرا
کیوان بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی سطوح صفر، ۴/۰، ۸/۰ و ۲/۱ درصد دانه رازیانه بر عملکرد بلدرچین تخمگذار ژاپنی (میانگین وزن تخم، درصد تولید تخم، توده تخم، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی)، از ۱۱۲ پرنده ماده هم سن (۳۶روزه) در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار، ۴ تکرار و ۷ قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. جیره ها بر اساس توصیه لیسون (۲۰۰۸) و بر پایه ذرت و سویا تنظیم شدند. این آزمایش در زمستان ۱۳۸۹ به مدت ۹ هفته و در سالن پرورش طیور، مرکز تحقیقات گروه علوم دامی پردیس ابوریحان – دانشگاه تهران انجام شد. رکورد برداری تخم تولیدی روزانه انجام شدو وزن تخم برای هر تکرار از طریق جمع آوری متوالی تخم ها در۲ روز آخر هر هفته انجام شد. بر اساس نتایج این مطالعه وزن تخم، درصد تولید، توده تخم و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری تحت تأثیر سطوح دانه رازیانه قرار گرفتند (۰۵/۰p<)، به طوریکه وزن تخم، درصد تولید، توده تخم و ضریب تبدیل غذایی در پرندگانی که سطوح بالای از دانه رازیانه دریافت کرده بودند، نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. اما خوراک مصرفی تحت تأثیر سطوح رازیانه قرار نگرفت (۰۵/۰p>). در نتیجه نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از سطوح بالای رازیانه در جیره ممکن است به طور مثبتی عملکرد بلدرچین تخمگذار ژاپنی را افزایش دهد.