سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی نخجوانی مقدم – مربی پژوهش بخش آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سید حسین صدر قاین – مربی پژوهش بخش آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
قاسم زارعی – استادیار پژوهش بخش آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب رقم KSC302 ذرت دانه ای در روش آبیاری بارانی آزمایشی به صورت Split plot در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه کرج انجام شد. عامل اصلی سه سطح آبیاری ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد نیاز آبی گیاه و عامل فرعی سه تراکم کاشت ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ هزار بوته در هکتار بود. میزان آب مورد نیاز تیمارهای آزمایشی بر اساس جبران کمبود رطوبت خاک تا حد ظرفیت زراعی تعیین و با استفاده از کنتور حجمی در اختیار گیاه قرار گرفت. نتایج نشان داد، کم آبیاری روی رقم جدید ذرت دانه ای ۳۰۲ باعث کاهش عملکرد دانه شد بطوری که کاهش آب مصرفی به میزان ۲۵ درصد باعث کاهش عملکرد دانه رقم مذکور در حدود ۴۳ درصد شد. از طرفی افزایش آب آبیاری (۱۲۵% نیاز آبی)، در حدود ۲۶ درصد عملکرد دانه رقم مذکور را نسبت به تیمار ۱۰۰% نیاز آبی افزایش داد. بیشترین عملکرد دانه در تراکم کاشت ۱۰۰ هزار بوته در هکتار و کمترین عملکرد در تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار مشاهده گردید. بطور کلی نتایج نشان داد که در بین تیمارهای مختلف، تیمار ۱۲۵% نیاز آبی با تراکم کاشت ۱۰۰ هزار بوته در هکتار از نظر عملکرد (۱۱/۹ تن در هکتار)، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و شاخص برداشت و تیمار ۱۰۰% نیاز آبی با تراکم کاشت ۱۰۰ هزار بوته در هکتار از نظر کارایی مصرف آب (۱/۱۶ کیلوگرم بر متر مکعب) بهترین گزینه ها برای رقم Ksc302 ذرت دانه ای می باشند.