سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی رحمت – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی –
شهرام شرکتی – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
حمیدرضا کریم نژاد – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

تاقدیس های ماری و زیتون در زون ایذه در کمربند چین خورده – رانده زاگرس واقع شده اند. در نقشه زمین شناسی مننطقه به صورت دو تاقدیس جداگانه نشان داده شده اند. این در حالیست که تهیه کننده نقشه محور این دو تاقدیس را یکی در نظر گرفته است و درمحل اتصال این دو ساختار خمشی در محور ایجاد شده است. مطالعات صحرایی و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که پهلوی شمال شرقی این دو ساختار در سازند آسماری یکی است و بین ایندو ساختار ناودیس وجود ندارد اما در سازند سروک محور دو ساختار کاملا منطبق نیست و کمی جابجایی نشان می دهد. ترسیم برشهای عرضی در دو طرف محل اتصال محورهای تاقدیس های ماری و زیتون نشان میدهد که این دو ساختار در واقع یکساختار هستند. مطالعات صحرایی و همینطور ترسیم نقشههای هم ضخامت با استفاده از داده های چاههای حفاری شده در منطقه، درمحل خمش شاهدی از تاثیر گسلش عرضی برشی پی سنگی که پوشش رسوبی را تحت تاثیر قرار داده باشد، نشان نمی دهد. بر اساس شواهد صحرایی و با توجه به نبود اطلاعات زیر سطحی از قبیل خطوط لرزه نگاری بازتابی، می توان دو ساختار تاقدیسیماری و زیتون را یک ساختار تاقدیسی در نظر گرفت. دلیل خم شدگی اثر محوری این ساختارها که در سطح دیده میشود، وقوع گسلش راندگی در هسته این ساختار و جابجایی نایکسان این گسلش راندگی است که در ارتباط با تغییرات خصوصیات سطح جدایشی کزدمی در این محل می باشد و موجب ایجاد گسل های پارگیTear Faults) شده است.