سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا نصیرزاده – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمدرضا نگهدار صابر – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور تعیین اثر سرما و خراش دهی شیمیایی بر جوانه زنی بذور درختان بنه، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این طرح دو جمعیت بنه از شهرستان های نی ریز و فیروز آباد مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای اعمال شده شامل ۴ سطح سرما، اسید، اسید-سرما و شاهد بود. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی بذور بنه در شهرستان فیروزآباد با ۷۶ و ۲۰ درصد به ترتیب مربوط به تیمار اسید-سرما و شاهد و در شهرستان نی ریز بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی بذور به ترتیب ۶۳/۵ و ۳۸/۵ درصد متعلق به تیمارهای سرما و اسید بود. در مجموع با توجه به اینکه حداکثر جوانه زنی در تیمارهای سرمادهی و تیمار با اسید مشاهده شد و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، رعایت الگوی طبیعی، خطرات استفاده از اسید و گران بودن آن، استفاده از تیمار سرما مناسب ترین روش برای جوانه زنی بذور بنه می باشد.