سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدکمیل طیبی – دانشیار دانشکده امور اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
سمیه حیدری – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

در میان متغیرهای اقتصادکلان مصرف خصوصی از مهمترین اجزاء تقاضای کل اقتصاد است که سهم بالایی ازتولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. لذا شناسایی این تابع می تواند جهت گیریها و سیاست های اقتصادی آینده را در زمینه اصلاح الگوی مصرف مشخص کند. در اقتصاد ایران بخش دولتی سهم بالایی از اقتصاد را به خود اختصاص می دهد بنابراین فعالیت های بخش خصوصی مانند مصرف را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این مطالعه شناسایی تابع مصرف واقعی بخش خصوصی است که با وارد کردن درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری دولتی نقش دولت در مورد این متغیر مهم مورد آزمون قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، کشور ایران به عنوان یک مورد مطالعه ای در دوره( ۱۳۸۶-۱۳۳۸ مورد بررسی قرا می گیرد و ازتکنیکARDL برای برآورد ضرایب مدل استفاده شده است. جهت انجام مراحل مختلف به ویژه پردازش داده ها، اندازه گیری و برآورد مدل تحقیق از نرم افزارهای Microfit, Excel استفاده می شود. نتایج معادلات پویا و بلندمدت نشان می دهد که کل ضرایب برآورد شده غیر از ضریب درآمدهای نفتی دارای تاثیر معنی داری بر مصرف بخش خصوصی هستند. نتایج الگوی تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که هر دوره ۴۵ درصد از عدم تعادل در مصرف بخش خصوصی تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک می شود. از نتایج مشاهده می شود که با انتقال بیشتر درآمدهای نفتی به سمت سرمایه گذاری واقعی دولتی می توان مصرف بخش خصوصی را کاهش و زمینه را برای افزایش ظرفیت اقتصادی کشور فراهم آورد