سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مهندس
مجید رشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مهندسی ماشینهای کش
ایرج رنجبر – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مهندسی ماشینهای کشا
سعید سیف زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاک ت سان، گروه زراعت، تاکستان، ایر

چکیده:

این پژوهش به منظور آزمون و ارزیابی دستگاه پوستکن بادام سبز و تعیین بهترین ترکیب سرعت و فاصله بین غلتک ها جهت جدا نمودن پوست سبز بادام از غلاف بادام و بالا بردن سرعت و راندمان پوست گیری انجام شد. در این پژوهش تأثیر پارامترهای سرعت دورانی کوبنده در سه سطح ( ۱۵۰ و ۲۲۵ و ۳۰۰ دور در دقیقه) و فاصله بین کوبنده و ضدکوبنده در دو سطح ( ۸ و ۱۲ میلی متر) در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بر راندمان پوستگیری، درصد بادام نیمه پوستگیری و درصد بادام دست نخورده با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که سرعت دورانی کوبنده و فاصله بین کوبنده و ضدکوبنده در سطح احتمال ۱% بر راندمان پوستگیری تأثیر معنیداری دارند در حالی که در مورد درصد بادام نیمه پوست گیری شده و درصد بادام دست نخورده فقط عامل فاصله تأثیر معنی داری از خود نشان می دهد. اثر متقابل این دو عامل بر هیچ یک از پارامترهای یاد شده معنی دار نبود. نتایج همچنین نشان داد در صورتی که در ف رآیند پوستگیری بادام ترکیب بهترین راندمان پوستگیری با کمترین درصد بادام نیمه پوستگیری شده و دست نخورده مد نظر باشد سرعت دورانی کوبنده باید ۳۰۰ دور در دقیقه و فاصله کوبنده از ضدکوبنده ۸ میلیمتر تنظیم شود. شکستگی غلاف بادام (به صورت خرد شدن یا دو لپه شدن) در تمامی تیمارها صفر بود و بادامهای پوستگیری نشده بیشتر بادامهای ریز، نارس و یا بدون مغز و فاقد ارزش بودند.