سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس اکبرنیا – استادیار گروه مهندسی زراعی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و ص

چکیده:

به منظور بررسی عوامل مکانیکی مؤثر در کیفیت و کمیت روغن کنجد جهت بدست آوردن روغن کنجد با خواص مناسب و مطلوب، سرعت دورانی مارپیچ در یک پرس حلزونی دوار در سه سطح ۳/۰، ۵/۰ و ۱ دور بر ثانیه در نظر گرفته شد. در این راستا برای تعیین کیفیت روغن استحصال شده عدد اسیدیته و پراکسید روغن و برای تعیین کمیت آن مقدار درصد وزنی چربی باقی مانده در کنجاله حاصل از پرس دانه های کنجد اندازه گیری شد. داده ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون چند دامنه دانکن نشان داد که با افزایش سرعت دورانی مارپیچ دستگاه پرس، میزان اسیدیته و پراکسید روغن کنجد افزایش می یابد یعنی با افزایش دور مارپیچ دستگاه پرس کیفیت روغن استحصال شده کاهش می یابد. همچنین با افزایش سرعت دورانی مارپیچ موجب افزایش کمیت روغن استحصال شده از دانه های کنجد تغذیه شده به دستگاه پرس می شود. لذا با افزایش سرعت دورانی شافت مارپیچ در دستگاه پرس حلزونی دوار موجب کاهش کیفیت و افزایش کمیت روغن کنجد استحصال شده می شود. برای بدست آوردن روغن با کیفیت مناسب و مطلوب دور ۳/۰ هزتز برای راه اندازی دستگاه پرس حلزونی دوار پیشنهاد می شود. این تحقیق در آذر ماه ۸۹ و در گروه مهندسی زراعی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجام گرفت