سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احمد کوچک زاده – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ایلام
کوروش حقیقی – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور بررسی اثر سرعت دورانی روتور و سرعت پیشروی روتیواتور بر دو نوع تیغه روتیواتور در شرایط خاکهای رسی با رطوبتی بین ۱۲-۱۰ درصد، آمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی رد سه تکرار انجام شد که در آن نوع تیغه در دو سطح C شکل معمولی و C شکل دندانه دار، سرعت دورانی روتور در سه سطح ۱۸۰ و ۲۲۰ و ۲۴۰ دور در دقیقه و سرعت پیشروی در سه سطح ۱ و ۱/۵ و ۲ کیلومتر در ساعت در نظر گرفته شد. در هر تیمار شاخص مخروطی و چگالی ظاهری خاک اندازه گیری گردید. نایج تجزیه و تحلیل آمار نشان داد که با افزایش سرعت دورانی روتور شاهص مخروطی و چگالی ظاهری خاک کاهش می یباد. همچنین مشخص شد که تیغه C شکل دندانه دار کاهش مقادیر شاخص مخروطی و چگالی ظاهری بیشتری نسبت به تیغه C شکل معمولی دارد. برای دو تیغه مذکور، کمترین مقدار شاخص مخروطی خاک در سرعت دورانی روتور ۲۴۰ دور در دقیقه و سرعت پیشروی ۱ کیلومتر در ساعت اتفاق افتاد. بیشترین و کمترین مقدار چگالی ظاهری تیغه C شکل معمولی در سرعت دورانی روتور ۱۸۰ دور در دقیقه ، سرعت دورانی روتور ۲۲۰ دور در دقیقه در حالی که در تیغه C شکل دندانه بیشترین و کمترین مقدار چگالی ظاهری خاک در سرعت دورانی روتور ۱۸۰ دور در دقیقه، سرعت دورانی روتور ۲۴۰ دور در دقیقه بود. اثر متقابل دو فاکتور سرعت دورانی روتور و سرعت پیشروی روتیواتور بر روی چگالی ظاهری خاک فاقد اختلاف معنی دار بود.