سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نور علی خانپور لهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمد امین آسودار – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خو
محمود قاسمی نژاد – عضو هیت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
حمید آقا گل زاده – کارشناس مرکز ترویج و توسع تکنولوژی هراز مازندران

چکیده:

بخش اعظمی از تلفات و ضایعات محصول برنج در مرحله خرمنکوبی اتفاق می افتد. یکی از عوام یموثر بر میزان تلفات و ضایعات در واحدهای کوبش ماشین های برداشت ، سرعت خطی کوبنده و رطوبت دانه می باشد. به منظور بررسی این دو به ترتیب سه عامل سرعت کوبنده ۸ و ۱۰ و ۱۲ متر بر ثانیه و سه سطح رطوبت ۱۸ و ۲۴ و ۲۸ در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز مازندران در سال زراعی ۹۰-۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. عامل مورد بررسی شامل دانه های کوبیده نشده (نیم کوب) و دانه های شکسته شده بود. برای تجرزه و تحلیل داده های بدس امده از طرح کرت خرد شده در قالب بلوک کاملا تصادفی و برای مقایسه میانگین از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که اثرات سرعت کوبنده و رطوبت محصول بر درصد دانه های آسیب دیده ، معنی دار ( سطح احتمال ۱ درصد) است و افزایش سرعت کوبنده افزایش دانه آسیب دیده می شود. با افزایش سرعت کوبنده از ۸ به ۱۲ متر بر ثانیه در رطوبت ۲۴ درصد میزان شکستگی از ۰/۰۸ به ۰/۱۴ درصد افزایش یافت و میزان خوشه های نیم کوب از ۰/۳۲ به ۰/۱۲ درصد کاهش یافت. افزایش میزان رطوبت باعث افزایش بیش از حدساقه های کوبیده نشده در عقب کمباین شد. افزایش رطوبت از ۱۸ به ۲۸ درصد در سرعت ۸ متر بر ثانیه میزان خوشه نیم کوب را از ۰/۱۲ درصد به ۰/۳۳ افزایش داد و میزان دانه شکسته شده را از ۰/۱۱ به ۰/۰۵ درصد کاهش داد. مناسب ترین سرعت خطی کوبنده معادل ۱۰ متر بر ثانیه و رطوبت درصد بود. میزان شکستگی دانه و خوشه های کوبیده نشده در این سرعت به ترتیب برابر با ۰/۱۱ و ۰/۱۴ درصد می باشد. بنابراین کاهش میزان رطوبت باعث افزایش شکستگی دانه در خرمن کوبی گردید.