مقاله اثر سرب و مس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر سرب و مس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلر
مقاله کلروفیل
مقاله مالون دی آلدهید (MDA)
مقاله سوپراکسید دیسموتاز (SOD)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلادی سیده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: گلشن محیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثرات سرب و مس بر گونه گیاهی خلر در خاک های آلوده به این عناصر صورت پذیرفت. بر این اساس به منظور برآورد و شناسایی توانایی گیاه خلر نسبت به عناصر سنگین سرب و مس آزمایشی در پاییز ۱۳۸۷ بر خلر(Lathyrus sativus)  رقم زنجان انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. که در این راستا از چهار سطح سرب ۰ (Pb(NO3)2)، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک و چهار سطح مس ۳۰۰ (Cu(SO4)2)، ۱۵۰، ۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک استفاده شد. اگر چه نتایج آزمایش حاکی از افت محتوی کلروفیل کل و غشای لیپیدی تحت سمیت عناصر سنگین سرب و مس بود اما فعالیت بیشتر آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز(SOD)  با افزایش سطوح سرب و مس در این گونه گیاهی مانع از تولید بیشتر رادیکال های آزاد اکسیژن تولیدی در این گونه گیاهی شد، به طوری که همبستگی منفی بین محتوی کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل با آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز(SOD)  مشاهده شد، همچنین همبستگی بین ظرفیت مالون دی آلدهید (MDA) که وسیله ای برای اندازه گیری فرایند پراکسیداسیون لیپید است با آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز(SOD)  مثبت بود بدین معنی که افزایش ظرفیت این بیومارکر که نشان دهنده تولید بیشتر اکسیژن برای تخریب غشای لیپیدی است با فعالیت بیشتر آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز(SOD)  برای هضم و حذف بیشتر اکسیژن های مخرب همراه بود. همچنین وضعیت آب در بافت برگ ها (RWC) تحت تاثیر این عناصر قرار نگرفت.