سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان محمدقیماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآیندهای جداسازی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه
امید بختیاری – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
تورج محمدی – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از روش های جداسازی استفاده از غشا می باشد، از قبیل غشا پلیمری، سرامیکی، مرایو و … که هرکدام دارای معایب و مزایایی می باشند. غشا ماتریس آمیختر نسل جدیدی از غشاها مری باشد که از ترکیب غشاپلیمری و سرامیکی ساختر می شوند. این غشاها از مزایای هر دو غشرا پلیمری و سرامیکی برخوردار هستند. تراوایی این غشا بر پارامترهایی همچون تراوایی پلیمر، تراوایی ذرات سرامیکی و درصد حجمی ذرات سرامیکیوابستر می باشد. در دست داشتن ابزار کارآمدی برای پیش بینی کرارکرد غشراهای ماتریس آمیخترر افزون بر امکان پیش بینی کارکرد آن ها و صرفر جویی در زمان و هزینر انجا آزمایش ها، می تواند در طراحی فرآیندمناسب ساخت غشاها و پرهیز از پدید آمدن حالت های ناآرمانی، نیز سودمند باشد. پدیده ای مانند سخت شدن زنجیره ها ارراف ذرات سرامیکی، می تواند خطای پیش بینی کارکرد غشاهای ماتریس آمیخته را با مدلهای ایده آل موجود مانند مدل پا ل افزایش دهد