مقاله اثر سبک های هویت بر افسردگی، اضطراب، و استرس دانشجویان: نقش واسطه تعهد هویت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر سبک های هویت بر افسردگی، اضطراب، و استرس دانشجویان: نقش واسطه تعهد هویت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی
مقاله تعهد هویت
مقاله سبک های هویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی نژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلی لو سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی ورزنه محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: امانی حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، با هدف تعیین اثرسبک های هویت بر افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان از راه تعهد هویت انجام شد. این پژوهش یک پژوهش همبستگی است، که در جامعه دانشجویان کارشناسی سال دوم دانشگاه تهران انجام شد. نمونه شامل ۱۵۰ دانشجو با میانگین سنی ۲۰٫۰۹ و انحراف استاندارد ۱٫۱۳ سال بود، که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. آنان به سیاهه سبک هویت(ISI-4)  و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس  (DASS)پاسخ دادند. تحلیل مسیر نشان داد که سبک های اطلاعاتی و هنجاری دارای اثر مستقیم مثبت و سبک آشفته – اجتنابی دارای اثر مستقیم منفی و معنادار بر تعهد هویت است. اثر مستقیم تعهد هویت بر افسردگی و اضطراب منفی و معنادار و بر استرس منفی و غیرمعنادار است. اثر غیرمستقیم سبک های اطلاعاتی و هنجاری از راه تعهد هویت بر افسردگی منفی و معنادار و اثر غیرمستقیم سبک آشفته – اجتنابی مثبت و معنادار است. هم چنین سبک های داده ای و هنجاری از راه تعهد هویت بر اضطراب اثر غیرمستقیم منفی و معنادار دارند و اثر غیرمستقیم سبک آشفته – اجتنابی بر اضطراب مثبت و معنادار است. هیچ یک از اثرات غیرمستقیم سبک های هویت بر استرس معنادار نبود. به گونه کلی یافته ها واسطه گری تعهد هویت در اثر سبک های هویت بر سلامت روان دانشجویان را تایید می کند. بر اساس یافته ها، تدارک محیط های دانشگاهی به صورتی که امکان کاوشگری بیش تری برای دانشجویان فراهم آورد می تواند منجر به تعهد هویت بیش تر و در پی آن کاهش مشکلات روان شناختی دانشجویان شود.