سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سمیرا خرسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی.ملایر_ انتهای خیابان شهید رجایی مجتم
حمزه امیری – استاد یار گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر غلظتهای مختلف سرب ۱۲۳۴میلی مول بر لیتراز منبع ۲(Pb(NO3) وسالیسیلیک اسید (با غلظت ۱۰ میکرو مول بر لیتر)بر فعالیت آنزیمهای کاتالاز و پراکسیداز در ریشه و اندام هوایی ۲ رقم ماش سبز (گوهر و پرتو) ۲۰ روزه در محیط کشت به روش هیدروپونیک با استفاده از محلول غذایی هوگلند انجام گرفت .سنجش آنزیم پراکسیداز با روش ۱۹۸۹ ))Koroi وسنجش آنزیم کاتالاز به روش۱۹۹۵ )Chance )انجام شد.آنالیز آماری داده ها با تجزیه واریانس و آزمون دانکن توسط نرم افزارSPSS درسطح احتمال ۱% و۳تکراراانجامشد.بنابر نتایج حاصل از این پژوهش ،همزمان باافزایش غلظت سرب ،شاهد افزایش معنی دار (P<0/ ( 01 آنزیمهای کاتالاز وپراکسیداز در ریشه و برگ گیاهان ۲۰ روزه هر دو رقم پرتو و گوهر بودیم که این افزایش در رقم گوهر بیشتر از پرتو بود.در هر دو رقم میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در ریشه نسبت به برگ بیشتر بود،همچنین اسید سالیسیلیک موجب تعدیل تنش حاصل از سرب گردید و فعالیت آنزیمهای مذکور را افزایش داد.