سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم شهرتاش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

در این مطالعه اثر تیمار بذری سالیسیلیک اسید بر مقدار پراکسیداسیون چربی بعنوان شاخصی از پاسخ های دفاعی گیاه در برابر حمله عوامل بیماریزا بررسی گردید . هدف این تحقیق مقایسه مقدار پراکسیداسیون چربی ریشه درگیاهچههای ذرت ۶ روزه تیمار شده با سالیسیلیک اسید در دو غلظت۱۰۰۰ ،μM، ۵۰۰ μM و گیاهچه های بدون تیمار بعد از حمله پاتوژن نکروتروف Fusarium moniliforme میباشد. نتایج نشان میدهد که در اثر آلودگی ریشه ها به قارچ فوزاریوم مقدار پراکسیداسیون چربی افزایش یافت. با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید میزان پراکسیداسیون چربی بصورت معنیداری نسبت به گیاهان بدون تیمار کاهش یافت. نقش سالیسیلیک اسید در کاهش پراکسیداسیون چربی مورد بحث قرار خواهد گرفت.