سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سارا نیکخواه بهرامی – کارشناس ارشد
هدایت زکی زاده – استادیاران دانشگاه گیلان
محمود قاسم نژاد – استادیاران دانشگاه گیلان

چکیده:

در پژوهش حاضر، اثر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید ( ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر) در به تاخیر انداختن پیری و طولانی کردن ماندگاری گل های لیزیانتوس بررسی گردید. گل ها به مدت ۲۰ ساعت با غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید همراه با ۵ درصد ساکاروز و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر هیدروکسی کوئینولین سولفات پیش تیمار گردیدند. صفاتی نظیر عمر گلجایی، جذب محلول، فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و لیپوکسی ژناز (LOX) در طی نگهداری اندازه گیری شدند. کاربرد ۱۰۰ میلی گرم در لیتر سالیسیلیک اسید در محلول نگهدارنده باعث افزایش میزان جذب آب و طولانی کردن عمر پس از برداشت نسبت به شاهد شده است. سالیسیلیک اسید همچنین با کاهش فعالیت آنزیم LOX و افزایش فعالیت آنزیم SOD پیری گل ها را به تأخیر انداخت.