سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره شاهرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد، زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسین لاری یزدی – استادیار، زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
بیتا زاجی – عضو هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

بمنظور بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ (PEG) و تاثیر متقابل سالیسیلیک اسید به عنوان تعدیل کننده خشکی بردرصد و سرعت جوانه زنی در ۲ رقم گوجه فرنگی گلخانه ای شامل ارقام صلاح الدین(حساس) وشهرزاد (مقاوم) ، آزمایشی در سال ۹۰-۸۹ در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد بروجرد طراحی شد . ازمایشی بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۲ سطح سالیسیلیک اسید ۰٫۲ , ۰) میلی مول) و ۴ سطح خشکی(۰ ،۲- ،۴- ،۶- بار) در ۳ تکرار انجام شد. نتایج حاصل ازآنالیزهای آماری نشان داد که با افزایش تنش خشکی در هر دو رقم به طور معنی داری از سرعت و درصد جوانه زنی کاسته شد و همچنین صفات فوق در هر دو رقم تحت تیمار سالیسیلیک اسید ۰٫۲ میلی مولار نسبت به تیمارهای خشکی بدون سالیسیلیک اسید افزایش نشان داد. کاربرد توام سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر تمام صفات مورد بررسی دارای افزایش معنی داری بود(P<0/01) به این ترتیب مشخص شد که سالیسیلیک اسید در هر دو رقم نقش تعدیل کننده ای را از خود نشان داد.