سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام داودزاده – کارشناس ارشد زراعت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران.
نورعلی ساجدی، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، ار
حمید مدنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، ارا
داوود حبیبی، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج

چکیده:

کم آبی یکی از عوامل محدود کننده عملکرد گندم محسوب می شود. به منظور بررسی اثر کم آبیاری ، سالیسیلیک اسید، سلنیوم و کود میکرو بر تغییرات آنزیم گلوتاتیون پر اکسیداز ، فنول تام ، علکرد دانه و شاخص برداشت گندم لاین ۷۸۱۴ ۱۳۸۸ در مزرعه – آزمایشی به صورت استریپ پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ C تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا گردید. آبیاری در دو سطح شامل: شاهد و قطع آبیاری در مرحله ظهور خوشه و عوامل تعدیل کننده تنش در شش سطح شامل: شاهد، سالیسیلیک اسید، سلنیوم، کودهای میکرو، سلنیوم+ سالیسیلیک اسید و سلنیوم+ سالیسیلیک اسید+ کودهای میکرو بودند. نتایج حاصله نشان داد که شاخص برداشت و عملکرد دانه در شرایط کم آبی کاهش یافتند. همچنین در اثر کم آبیاری میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پر اکسیداز و فنول تام به طور معنی داری افزایش یافتند که مکانیسم دفاعی گیاه را در شرایط تنش بیان می کند. اثر متقابل تیمار های آزمایشی نشان دادند که هم در شرایط مطلوب و هم در شرایط کم آبیاری، با افزایش عوامل تعدیل کننده تنش، عملکرد دانه، شاخص برداشت ، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پر اکسیداز و فنول تام افزایش یافتند. بیشترین عملکرد دانه معادل ۵۶۹۳ کیلوگرم در هکتار از اثر متقابل تیمار آبیاری کامل، سلنیوم، سالیسیلیک اسید و کود میکرو به دست آمد.