مقاله اثر سالیسیلیک اسید بر خسارت سرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی کینو (Citrus reticulata Blanco., cv. Kinnow) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۱۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر سالیسیلیک اسید بر خسارت سرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی کینو (Citrus reticulata Blanco., cv. Kinnow)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله نارنگی کینو
مقاله آسیب سرمازدگی
مقاله درصد نشت یون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کامل منش محمدمجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: کاوند عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر افزایش عمر انباری و کاهش خسارت سرمازدگی نارنگی کینو، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار و دو فاکتور شامل: غلظت SA در سه سطح (۰، ۴ و ۸ میلی مولار) و مدت زمان انبارداری در پنج سطح (زمان برداشت، ۲، ۴، ۶ و ۸ هفته پس از برداشت) انجام گرفت. میوه ها در محلول های SA به مدت ۷ دقیقه غوطه ور شدند و سپس به مدت ۲ ماه در انبار سرد با دمای +۳٫۵ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. صفات کمی و کیفی شامل آسیب سرمازدگی، پوسیدگی، درصد نشت یون، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، مواد جامد محلول(TSS)  و ویتامین ث مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که SA در هر دو غلظت به طور معنی داری موجب کاهش آسیب سرمازدگی، پوسیدگی، درصد نشت یون و میزان TSS نسبت به شاهد می شود. همچنین SA در غلظت ۴ میلی مولار تاثیر به سزایی در حفظ مقدار TA و ویتامین ث میوه ها در طی مدت انبارداری داشت. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد، با افزایش مدت انبارداری مواد جامد محلول افزایش و اسیدیته قابل تیتراسیون و ویتامین ث کاهش می یابد. به طور کلی موثرترین تیمار بر روی صفات ارزیابی شده تیمار سالیسیلیک اسید ۴ میلی مولار بود.