مقاله اثر سالیسیلیک اسید بر برخی واکنش های فیزیولوژیک گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر سالیسیلیک اسید بر برخی واکنش های فیزیولوژیک گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله پراکسیداسیون لیپیدها
مقاله تنش شوری
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله شنبلیله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پسندی پور امین
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری مهری
جناب آقای / سرکار خانم: کرامت بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثرات غلظت های سالیسیلیک اسید (۰، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میکرو مولار) بر برخی واکنش های فیزیولوژیکی گیاه شنبلیله تحت تنش های متفاوت شوری (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار نمک NaCl) در شرایط کشت هیدروپونیک انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان اجرا گردید. نتایج نشان داد که در گیاهان تیمار شده با شوری، محتوای کلروفیل a، b و کارتنوئید در مقایسه با گیاهان شاهد کاهش یافت. این در حالی بود که شوری منجر به افزایش میزان مالون دآلدیید، سایر آلدییدها، فعالیت کاتالاز و پراکسیداز گردید. بر طبق نتایج به دست آمده، کاربرد سالیسیلیک اسید به ویژه با غلظت های ۱۰ و ۱۵ میکرومولار در شرایط تنش شوری، توانست با افزایش فعالیت آنتی اکسیدان های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه شنبلیله؛ منجر به کاهش پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء و افزایش مقدار رنگیزه های فتوسنتزی نسبت به گیاهان شاهد (غلظت صفر سالیسیلیک اسید) شود. همچنین، کاربرد غلظت ۵ میکرومولار سالیسیلیک اسید تاثیر معنی داری در بهبود شرایط تنش ناشی از شوری در مقایسه با گیاهان شاهد نداشت و غلظت ۲۰ میکرومولار این ماده با تشدید شرایط تنش، خود منجر به کاهش پارامترهای ذکر شده گردید.