مقاله اثر سالمترول بر برخی از پارامترهای تهویه ریوی در افراد سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۰۲ تا ۳۰۹ منتشر شده است.
نام: اثر سالمترول بر برخی از پارامترهای تهویه ریوی در افراد سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمترول
مقاله سیگار
مقاله ریه
مقاله COPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: نوری غلام رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فاکتورهای مختلفی وجوددارند که برحجم های ریوی وفرآیند درمان بیماران مزمن تنفسی (COPD) اثر می گذارند. سیگار، به عنوان یک فاکتور خطر در این فرآیند مهم است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر بخشی سالمترول بر برخی از پارامترهای تهویه ریوی در افراد سیگاری و غیرسیگاری مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه ازنوع توصیفی تحلیلی است که در شهرستان سبزوار و در طول سال ۹۲ ۱۳۸۹ بر روی ۱۱۷ بیمار مراجعه کننده به مطب تخصصی داخلی ریه با علائم تنفسی COPD، انجام شده است. روش جمع آوری داده ها شامل: مشاهده، معاینه ، علائم بیماری و تست تنفسی (اسپیرومتری) بوده که توسط پزشک انجام شده است. قبل و بعد از استنشناق سالمترول تست عملکردی ریوی انجام گرفته و پارامترهای ریوی FEVI،FVC ، FEV1% و PEF اندازه گیری و ثبت شده است. داده ها با آزمون آماری تست تی زوجی وتی مستقل تجزیه تحلیل شده اند. یافته ها: از ۱۱۷ بیمار، ۷۵ مورد (۶۴%) مرد و ۴۲ نفر (۳۶%) زن بوده اند میانگین سن افراد سیگاری ۱۸٫۵۶±۴۲٫۳۶ و غیر سیگاری ها ۱۸٫۲۰±۵۰٫۱۴ بوده که از نظر آماری این تغییرات سن بین دوگروه (سیگاری وغیر سیگاری) معنا دار بوده است(P<0.03). میانگین وانحراف معیار حجم FEV1% قبل و بعد از استنشاق سالمترول به ترتیب در بیماران تنفسی ۹۷٫۴۴±۱۰٫۸۴ و ۱۰٫۸۱±۹۴٫۷۵ بوده که این تغییرات حجمی از نظرآماری، معنا داربوده-است (P<0.04). در بیماران سیگاری، میانگین حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول FEVI قبل ازاستنشاق سالمترول کمتر از بیماران غیر سیگاری بوده ولی بعد از استنشاق سالمترول در افرادسیگاری، بیشتر از غیر سیگاری ها بوده، ولی معنادار نبوده است. همچنین میانگین حجم فشاری بازدمیFEV1% بعد ازاستنشاق سالمترول در بیماران غیرسیگاری بیشتراز بیماران سیگاری بوده است. نتیجه گیری: شروع بیماری مزمن تنفسی در افراد سیگاری، حدود ۸ سال زودتر از افراد غیرسیگاری است واستنشاق سالمترول حجم فشار بازدمی ر(%FEVI) را کا هش می دهد.