سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود سبزواری – کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی الماسی – استاد گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

با افزایش جمعیتجهان مصرف انرژی نیازمند برنامه های موثر وهدفمند است عملکرد محصول وتهیه غذا برای مصرف کنندگان به طور مستقیم منجر به مصرف انرژی می شود بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش تولید کننده مواد غذایی کشور نه تنها مصرف کننده انرژی است بلکه مهمترین عرضه کننده انرژی نیز محسوب می شود یک روش برای مصرف مطلوب انرژی در کشاورزی تعیین بازده یا کارایی روشها و تکنیکهای مورد استفاده می باشد یکی از روشهای بسیار مفید در تحلیل و ارزیابی پایداری کشاورزی استفاده از انرژی به عنوان ابزار محاسبه می باشد دراین تحقیق که در سال زراعی ۲۰۰۸ در منطقه فارس انجام گرفت با توجه به جمعیت آماری درن هایت تعداد ۴۴ پرسشنامه بین کشاورزان ذرت دانه ای کار در منطقه توزیع گردید. دراین تحقیق اثر دو متغیر سابقه کشت و سواد مورد بررسی قرارگرفت اثر سواد برکارایی در سطح ۱ درصد معنی دار شده است.