سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود مهردادشکریه – استاد، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و د
افشین زین الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، قطب علمی مکانی
سالم سویطی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله اثر زوایای مجاور ترک بینلایههای θ//θبر شروع رشد تورق مودI نرخ رهایی انرژی کرنشی کامپوزیتهای لایهای، به روش تحلیلی و مدلسازی عددی میباشد. برای بررسی این اثر، تیر یکسرگیردار دولبهDCB)در نرم افزار ABAQUS مدلسازی شده است. بدین منظور از روش بسته شدن مجازی ترک برای محاسبهمود I نرخ رهایی انرژی کرنشی کامپوزیتهای شیشه/اپوکسی استفاده شده است. توزیع مود I چقرمگی شکست تورق در راستای عرض نمونه محاسبه و بحرانیترین چیدمان شناسایی و در نهایت نتایج بدست آمده با استفاده از مدلسازی عددی با نتایج تحلیلی و تجربی مقایسه شده است.