مقاله اثر زهر زنبور عسل بر درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک از رابطه تاثیر بر میزان فاکتور بافتی TNFα در مدل رت نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر زهر زنبور عسل بر درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک از رابطه تاثیر بر میزان فاکتور بافتی TNFα در مدل رت نژاد ویستار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقاله زهر زنبور عسل٬ فاکتور نکروتیک توموری
مقاله ایمونوهیستوشیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبیونی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصری سیما
جناب آقای / سرکار خانم: پویان منش فریده
جناب آقای / سرکار خانم: نظری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی کیستیک نارسایی اندوکرینی است که موجب عدم تخمک گذاری می شود. فاکتورنکروتیک توموری (aTNF) در تنظیم فعالیت طبیعی تخمدان موثر است. میزان بالای aTNF سبب پیشبرد سندرم تخمدان پلی کیستیک می شود. در این مطالعه اثر زهر زنبور عسل بر aTNF وعلامت های سندرم تخمدان پلی کیستیک بررسی شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد ۶۰ سر رت ماده ویستار به سه گروه مساوی کنترل، شم و تجربی تقسیم شدند. جهت القاء سندرم تخمدان پلی کیستیک به گروه تجربی استرادیول والرات تزریق شد. رت های القاء شده به سندرم به دو گروه شاهد و تیمار شده با زهر زنبور عسل تقسیم شدند. گروه تیمار به مدت ۱۰ روز متوالی میزان ۰٫۲ میلی گرم زهر زنبور عسل دریافت کردند. سرم و بافت تخمدانی هر چهار گروه برای مقایسه هیستولوژیک و تغییرات سطح قند خون جمع آوری شدند. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: افزایش قابل توجهی در وزن تخمدان گروه تجربی نسبت به کنترل مشاهده شد (به ترتیب ۲۲ و ۱۳٫۵ میلی گرم)، در حالی که در گروه تحت درمان با زهر زنبور عسل میزان آن کاهش یافت (۱۵٫۵ میلی گرم). سطح قندخون در گروه تجربی ۲۵۶٫۵، در گروه کنترل ۱۳۸ و در گروه تحت درمان ۱۵۸ میلی گرم بود. ضخامت لایه تکای فولیکول آنترال در گروه تیمار شده کاهش قابل توجهی را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (به ترتیب 110 و 150 میکرومتر). نتایج ایمونوهیستوشیمی افزایش میزان فاکتور aTNF در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل را نشان داد، در حالی که میزان آن در نمونه های تیمار شده با زهر زنبور عسل کاهش یافت.
نتیجه گیری: نتایج این مظالعه نشان داد که اثر مفید زهر زنبور عسل بر سندرم تخمدان پلی کیستیک ممکن است به دلیل اثر مهاری آن بر روی فاکتور aTNF باشد.