مقاله اثر زهر زنبور عسل بر بلوغ آزمایشگاهی فولیکول های پره آنترال موش نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۷۴۹ تا ۷۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر زهر زنبور عسل بر بلوغ آزمایشگاهی فولیکول های پره آنترال موش نژاد NMRI
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زهر زنبورعسل
مقاله فولیکول های پره آنترال
مقاله بلوغ آزمایشگاهی
مقاله TNF-α

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبیونی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاکایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نظری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زاده لطیفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت فولیکول های نابالغ تخمدان، ابزار مهمی برای بررسی تکوین فولیکولی است و به عنوان انتخابی در ناباروری استفاده می شود. زهر زنبورعسل (HBV) متشکل از چندین ترکیب فعال بیولوژیکی است که اثرات آن در کمک به اوولاسیون فولیکول ها در رت اثبات شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر HBV بر بلوغ انواع فولیکول های نابالغ در شرایط آزمایشگاهی و هم چنین بررسی اثر آن بر کاهش بیان TNF-a به عنوان یک ژن پیش برنده تحلیل فولیکولی است. فولیکول ها از تخمدان موش جدا و در محیط a-MEM کشت داده شدند و بر اساس قطر فولیکولی به سه گروه پره آنترال کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم گردیدند. هر سه گروه تحت تیمار ۱mg/mlHBV قرار گرفتند. اثرات کشندگی HBV بر روی فولیکول ها به روش رنگ آمیزی تریپان بلو بررسی شد. قطر فولیکولی و تغییرات مورفولوژیکی نشان دهنده بلوغ فولیکولی با اکولر مدرج و همچنین تغییرات بیان فاکتور TNF-a به روش فلوسیتومتری اندازه گیری شد.
نتایج: بررسی قطر فولیکولی نشان داد کهHBV  موجب افزایش (P<0.001) قطر فولیکول ها می شود. میزان تخمک های GV در گروه کنترل و تیمار به ترتیب %۵۳ و %۳۱٫۴ برآورد شد که این کاهش با P<0.001 معنی دار بود. درصد پیشرفت تخمک ها به مراحل میوز I در گروه کنترل و تیمار به ترتیب حدود %۳۰ و %۴۳٫۲ و به مرحله میوزII  به ترتیب %۱۵ و %۲۲٫۳ محاسبه شد. نتایج حاصل از فلوسیتومتری نشان داد که HBV می تواند بیان TNF-a را در سلول های فولیکولی به میزان %۴ کاهش دهد. در مجموع می توان اظهار داشت که HBV سبب افزایش معنی داری در سیر بلوغ آزمایشگاهی فولیکول های پره انترال شده و در نتیجه موجب آمادگی بهتر برای لقاح می گردد. از طرفی نشان داده شد که HBV تا حدودی می تواند بیان فاکتور التهابی و نکروزه کننده TNF-a را کاهش دهد.