مقاله اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی دو ژنوتیپ نخود کابلی در کشت پائیزه در شرایط دیم استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی دو ژنوتیپ نخود کابلی در کشت پائیزه در شرایط دیم استان کردستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله میزان بذر
مقاله تحمل به سرما
مقاله وزن صد دانه و ارتفاع گیاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کانونی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی فرد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین مناسب ترین زمان کاشت و تراکم بوته نخود سفید در کشت پائیزه مقایسه ای بین دو لاین نخودSel93TH24460  و ILC482 به صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال زراعی (۸۹-۱۳۸۷) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سارال کردستان انجام شد. کرت های اصلی شامل زمان کاشت در دو سطح (اواسط مهر و اواسط آبان) و کرت های فرعی ترکیبی از تراکم بوته (۲۵، ۳۵ و ۴۵ بوته در مترمربع) و ژنوتیپ (دو لاین نخود) بودند. در سال اول اجرای آزمایش کشت انتظاری لاین Sel93TH24460 با تراکم ۴۵ بوته در مترمربع (۱۰۰ کیلوگرم بذر در هکتار) و در سال دوم کشت پائیز Sel93TH24460 در تراکم ۲۵ بوته در مترمربع (۶۰ کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد دانه را تولید کردند. تجزیه واریانس داده های مرکب نشان داد که در کشت پائیز ژنوتیپ Sel93TH24460 با تراکم ۴۵ بوته بیشترین میزان عملکرد دانه حاصل شد و با همین ترکیب تیماری در تراکم ۳۵ بوته در مترمربع (۸۰ کیلوگرم بذر در هکتار) تفاوت معنی دار نداشت. در مجموع لاینSel93TH24460  برتری معنی داری نسبت به ILC482 نشان داد و کشت پائیزه در سال های پرباران با پراکنش و پوشش برف مناسب بود. بر اساس نتایج این تحقیق کشت پائیزه لاین Sel93TH24460 با تراکم ۳۵ بوته در مترمربع (میزان بذر ۸۰ کیلوگرم در هکتار) بهترین ترکیب تیماری برای توسعه و ترویج کشت پائیزه نخود در شرایط دیم استان کردستان بود.