مقاله اثر زمان پیوند، آنتی اکسیدان و تنظیم کننده های رشد بر ریزشاخه پیوندی گردو (.Juglans regia L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۶۹ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر زمان پیوند، آنتی اکسیدان و تنظیم کننده های رشد بر ریزشاخه پیوندی گردو (.Juglans regia L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی ونیل پیرونیدین
مقاله اکسین
مقاله سایتوکینین
مقاله تکثیر غیرجنسی گردو و درصد گیرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین زاده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی داراب
جناب آقای / سرکار خانم: بلانیان حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عوامل مهم در گیرایی پیوند گردو ممانعت از اکسیداسیون ترکیبات فنلی و کمک به ایجاد کالوس مناسب توسط پایه و پیوندک است. به همین منظور در این پژوهش تاثیر آنتی اکسیدان پلی ونیل پیرولیدین (PVP)، هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA) و بنزیل آمینوپورین (BA) در چهار زمان مختلف (اواخر دی، بهمن، اسفند و اردیبهشت) در ریزشاخه پیوندی گردو بررسی شد. پیوندک ها از شاخه های سال جاری رقم «سر» در فصل خواب تهیه شدند. سن پایه شش هفته پس از جوانه زنی بود. نتایج نشان داد که بهترین زمان برای ریزشاخه پیوندی در بهمن ماه با %۸۳٫۲۴ بود. درصد گیرایی و صفات مربوط به رشد پیوندک در سطوح مختلف آنتی اکسیدان در مقایسه با شاهد اختلاف معنی داری نشان نداد. در بین تیمارهای آنتی اکسیدان و هورمونی تیمار ترکیبی ۵۰ میلی گرم در لیتر IBA همراه با ۸۰ میلی گرم در لیتر BA با %۸۳٫۹۴ گیرایی و حداقل زمان لازم برای گیرایی (حدود ۲۱ روز) بهترین تیمار بود. تیمارهای آنتی اکسیدانی در بین همه تیمارها (تیمارهای هورمونی و آنتی اکسیدانی) حداقل زمان لازم برای گیرایی (به طور میانگین حدود ۲۰ روز) را نشان داد. با توجه به این نتایج تیمار پیشنهادی برای بهبود گیرایی در روش ریزشاخه پیوندی گردو ترکیبی از ۵۰ میلی گرم در لیتر IBA همراه با ۸۰ میلی گرم در لیتر BA و زمان پیوند بهمن ماه مناسب بود.