مقاله اثر زمان و مقدار محلول پاشی متانول بر رشد و عملکرد توتون ویرجینیا رقم کوکر ۳۴۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر زمان و مقدار محلول پاشی متانول بر رشد و عملکرد توتون ویرجینیا رقم کوکر ۳۴۷
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان
مقاله مقدار
مقاله متانول
مقاله رشد
مقاله عملکرد
مقاله توتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبک روفومنی کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده محمدنقی
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرچوبه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: سبک روفومنی کامیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر متانول بر رشد و عملکرد گیاه توتون ویرجینیا رقم کوکر ۳۴۷ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۱۸ تیمار در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ انجام گرفت. فاکتورها اول زمان مصرف متانول در ۳ سطح شامل محلول پاشی در صبح (ساعت ۱۰-۸) (T1) و ظهر (ساعت ۱۴-۱۲) (T2) و غروب (ساعت ۱۹-۱۷) (T3) و فاکتور دوم مقدار مصرف متانول که در ۶ سطح شامل مقادیر مصرف ۳۰، ۲۰، ۱۰، ۰، ۴۰ و ۵۰ درصد حجمی متانول بود. محلول پاشی متانول سه بار در طی فصل رشد به ترتیب در مراحل آغاز رشد سریع نشاها، آغاز غنچه دهی و ۳۰ روز پس از غنچه دهی بوته های توتون انجام گرفت. محصول توتون در سه چین برداشت شد. نتایج نشان داد که سطح برگ، ارتفاع گیاه و کلروفیل کمر برگ (برگ های میانی) در اثر متقابل دو فاکتور در سطح ۱ درصد معنی دار شدند، تعداد برگ در اثر متقابل دو فاکتور در سطح ۵ درصد معنی دار شدند، قند و نیکوتین برگ در تیمار مقدار محلول پاشی متانول در سطح ۵ درصد معنی دار شدند، مقدار قند، نیکوتین و کلروفیل لچه برگ (برگ های بالایی) در تیمار مقدار محلول پاشی متانول در سطح ۵ درصد معنی دار شده است اما وزن خشک برگ معنی دار نشده است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که که متانول عملکرد کمی و کیفی گیاه توتون را بهبود بخشید.