سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر نیکبخت – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اختلاف مقادیر داده های روزانه تبخیر – تعرق گیاه مرجع Eto محاسبه شده با استفاده از داده های به روز ثبت شده در ایستگاه هواشناسی تمام خودکار دانشگاه زنجان و میانگین بلندمدت داده های ایستگاه سینوپتیک زنجان نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی سینوپتیک به دانشگاه زنجان بود مقادیر ETo روزانه با روش استاندارد فائو – پنمن – مانتیث محاسبه شد دوره آماری مورد استفاده برای ایستگاه هواشناسی سینوپتیک زنجان از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۸ ۲۸ سال و برای ایستگاه هواشناسی دانشگاه زنجان سال ۱۳۸۹ بود با توجه به نتایج در طول ۶ ماه اول سال حداکثر مقدار ETo روزانه محاسبه شده و مجموع مقادیر ETo های روزانه برآورد شده با داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک زنجان نسبت به مقادیر ایستگاه هواشناسی دانشگاه زنجان به ترتیب ۰/۲ mm/day و ۱۵۳mm بترتیب ۳% و ۱۷% بیشتر بود هم چنین زمان وقوع حداکثر مقدار ETo روزانه درا یستگاه سینوپتیک زنجان ۱۱ روز دیرتر از ایستگاه دانشگاه زنجان می باشد هم چنین نتایج نشان داد که اختلاف مقادیر میانگین حداکثر ETo روزانه دوره های متوسط گیری ۳ ، ۵ ، ۷ و ۱۰ روزه در ایستگاه سینوپتیک زنجان به ترتیب ۰/۵mm/day ،و ۰/۸ و ۰/۸ و ۰/۹ بترتیب ۸% ، ۱۲% ، ۱۳% ، ۱۴% بیشتر از ایستگاه دانشگاه زنجان بود با توجه به نتایج زمان رخداد حداکثر دوره های ۳ ، ۵ ، و ۷ روزه ETo روزانه در ایستگاه سینوپتیک زنجان به ترتیب ۹، ۱۰ ، ۷ روز دیرتر از ایستگاه دانشگاه زنجاهن بود فقط زمان رخدادحداکثر دوره متوسط گیری ۱۰ روزه دو ایستگاه با یکدیگر برابر بود