مقاله اثر زمان و غلظت های محلول پاشی متانول بر رشد و عملکرد ماش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۹۵ تا ۳۰۵ منتشر شده است.
نام: اثر زمان و غلظت های محلول پاشی متانول بر رشد و عملکرد ماش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متانول
مقاله محلول پاشی
مقاله غلظت
مقاله زمان
مقاله ماش
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورحسینی نیاکی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده ویشکایی محمدنقی
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: واله شیدا فریور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر غلظت و زمان محلول پاشی برگی متانول بر رشد و عملکرد گیاه ماش (.Vigna radiata L)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت اجرا شد. عامل غلظت محلول پاشی متانول در چهار سطح شاهد، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد حجمی متانول و عامل زمان محلول پاشی متانول در سه سطح محلول پاشی در صبح (ساعت ۸-۱۰)، محلول پاشی در ظهر (ساعت ۱۳-۱۵) و محلول پاشی در عصر (ساعت ۱۷-۱۹) اعمال شدند. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف غلظت محلول پاشی متانول از نظر تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت و عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود داشت به طوری که بیشترین تعداد دانه در غلاف و شاخص برداشت متعلق به تیمار ۳۰ درصد حجمی متانول و بیشترین عملکرد دانه نیز مربوط به تیمار ۲۰ درصد حجمی متانول به ترتیب با میانگین ۱۳٫۱۱ دانه، ۳۸٫۲۲ درصد و ۵۵٫۹۷ گرم در متر مربع بود. از نظر زمان محلول پاشی نیز تفاوت معنی داری برای عملکرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت به ترتیب با میانگین ۵۵٫۵۲ گرم در متر مربع و ۳۶٫۶۹ درصد مربوط به محلول پاشی در زمان عصر بود. اثر متقابل غلظت و زمان محلول پاشی متانول بر هیچ یک از صفات مورد بررسی معنی دار نشد.