مقاله اثر زمان و روش فرآوری بر ارزش غذایی لاشه گاماروس (پونتوگاماروس مئوتیکوس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۵۰۱ تا ۵۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر زمان و روش فرآوری بر ارزش غذایی لاشه گاماروس (پونتوگاماروس مئوتیکوس)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاماروس
مقاله خشک کردن
مقاله فریز کردن
مقاله پروتئین
مقاله چربی
مقاله رطوبت
مقاله خاکستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرین هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: ایمان پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با توجه به ارزش غذایی گاماروس ها به بررسی کیفیت و اجزای غذایی گاماروس پرداخته شده است. به همین منظور در این آزمایش، گاماروس های جمع آوری شده از ساحل جنوبی دریای خزر در ناحیه بندرانزلی به سه تیمار شاهد، خشک شده و فریز شده تقسیم شدند. تیمارها در سه فاز زمانی بعد از یک هفته، دو هفته و یک ماه از نظر صفات کیفی یعنی پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت در آزمایش گاه از نظر بیوشیمیایی بررسی شدند. هر اندازه گیری با سه بار تکرار همراه بود. نتایج تجزیه واریانس عوامل بررسی شده نشان داد که تیمارهای مختلف، تفاوت های معنی داری در میزان پروتئین، خاکستر و رطوبت دارند، اما در مورد چربی بین اثرات متقابل زمان و نحوه نگه داری اختلاف معنی داری وجود نداشت. مقایسه میانگین شاخص های ارزیابی شده با آزمون دانکن نیز نشان داد که بیش ترین مقدار پروتئین (۴۳٫۱۳ درصد)، بیش ترین مقدار چربی (۵٫۷۸) و بیش ترین مقدار خاکستر (۲۳٫۲۵ درصد) در نمونه خشک شده مشاهده شد. در صورتی که بیش ترین مقدار رطوبت (۷۵٫۶۷ درصد) در نمونه شاهد اندازه گیری شد. کم ترین مقدار خاکستر (۵٫۸۲)، کم ترین مقدار چربی (۰٫۴۱ درصد) و کم ترین مقدار پروتئین (۱۲٫۳۶ درصد) در نمونه شاهد مشاهده شد درصورتی که کم ترین مقدار رطوبت (۱۳٫۵۲ درصد) در نمونه خشک شده اندازه گیری شد.