سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم جعفری ولدانی – دانشجوی دوره دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعت
مهدی کدیور – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفه
سیدامیرحسین گلی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصف
بهمن بهرامی – کارشناس علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اسیدهای چرب مزدوج مخلوطی از ایزومرهای موقعیتی و فضایی اسیدهای چرب چند غیر اشباعی با پیوندهای دوگانه مزدوج هستند که یکی از اسیدهای چرب شاخص در این گروهCLA می باشد که فعالیتهای بیولوژیکی منحصر به فردی از خود نشان داده و البته ایزومر ۹- سیس ۱۱- ترانس از نظر بیولوژیکی به عنوان فعالترین فرمشناخته شده است. علی رغم میزان بالای تولید روغن کرچک در دنیا، کمتر از ۱% آن برای تولید محصولاتی با خاصیت دارویی استفاده می شود در حالی که با توجه به داشتن میزان زیاد اسید رسینولئیک۹۰-۸۵% می تواند منبع مستعدی برای تولیدCLA باشد. در این تحقیق با انجام عمل تخلیص بر روی روغن کرچک ابتدا خلوص اسید رسینولئیک از۸۷/۵۷% به بیش از ۹۹ % رسانده شد سپس میزان تولید CLA درحلال اتیلن گلایکول در دمای ۸۰ سانتی گراد و زمانهای ۲ ، ۴ ، ۸و ۱۰ ساعت بررسی شد. بر اساس میزان تولیدCLA ایزومر ۹- سیس ۱۱ ترانس)، زمان ۸ ساعت به عنوان بهترین زمان واکنش انتخابشد علاوه بر این راندمان تولید این ایزومر در دو حلال اتیلن گلایکول و پروپیلن گلایکول مقایسه شد که نتایج نشان داد پروپیلن گلایکول با میزان تولید ۳۱/۱% در مقایسه با اتیلن گلایکول ۲۱/۶% حلال مناسب تری برای تولید CLA ایزومر ۹- سپس ۱۱- ترانس از روغن کرچک می باشد.