مقاله اثر زمان مهاجرت تولیدمثلی روی برخی خصوصیات زیست شناختی تخمک و تخم ماهی سفید Rtilus frisii kutum kamenskii 1901 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۸۰ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اثر زمان مهاجرت تولیدمثلی روی برخی خصوصیات زیست شناختی تخمک و تخم ماهی سفید Rtilus frisii kutum kamenskii 1901
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید
مقاله خصوصیات زیست شناختی تخمک و تخم
مقاله زمان مهاجرت
مقاله مولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ایمان پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور تعیین برخی از خصوصیات زیست شناختی تخمک (قطر، سطح، حجم و نسبت سطح به حجم) و تخم (قطر، سطح، حجم، نسبت سطح به حجم، فضای زرده و نسبت فضای زرده به دور زرده) و مطالعه اثر زمان مهاجرت تولیدمثلی بر این فاکتورها در ۹۰ عدد از جمعیت مولدین ماهی سفید ماده  Rtilus frisii kutumدر سه تیمار زمانی ابتدا، وسط و انتهای زمان مهاجرت در رودخانه تجن شهرستان ساری صورت پذیرفت. قطر تخمک و نسبت سطح به حجم آن به ترتیب دارای دامنه ای برابر ۱٫۹۲-۲٫۲۵ میلیمتر و  2.66-3.07 mm-1و در تخم های بارور شده (هیدراته شده) ۲٫۴۱-۲٫۸۷ میلیمتر و 2.16-2.48 mm-1 بود که به لحاظ آماری تفاوت معنی داری (p<0.05) بین قطر تخمک و تخم و نسبت سطح به حجم آنها در دوره های اول و دوم مهاجرت مولدین وجود داشت. همچنین حداکثر و حداقل قطر تخمک و تخم به ترتیب در دوره اول و سوم و حداکثر و حداقل نسبت سطح به حجم به ترتیب در دوره سوم و اول مشاهده شد که از نظر آماری اختلاف معنی داری (p<0.05) داشتند. نسبت فضای زرده به دور زرده تخم در مولدین ماهی سفید ۰٫۷۹±۰٫۱۳ بود و نشان می دهد که تقریبا نیمی از فضای تخم در ماهی سفید را فضای زرده به خود اختصاص می دهد که می تواند دلیل تخم ریزی ماهی سفید در آبهای با درجه حرارت میانه (۱۵-۲۰ درجه سانتی گراد) باشد.