سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد ولی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد میوه کاری، گروه باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا
حسن ساریخانی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
عبدالکریم چهرگانی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا وظیفه شناس – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثرات برخی از تنظیم کننده های رشد بر ویژگی های دانه انار رقم ملس یزدی صورت پذیرفت . این آزمایشبصورت فاکتوریل با د و فاکتور مواد محلول پاشی شدهاسترپتومایسینSM) ایندول استیک اسید IAA) وکینتینKin) وزمان کاربرد آنها در ۳ مرحله تمام گل، ۴ و ۸ هفته پس از آن،صورت گرفت . صفات مورد مطالعه در این پژوهش شامل درصد بخش خوراکی میوه، درصد بخش فیبری دانه، اندازه دانه و هسته، وزن ۱۰۰ دانه خوراکی و وزن تر و خشک ۱۰۰ هسته بودند.نتایج نشان دادکاربرد IAA وSM به افزایش اندازه آریل ها و وزن ۱۰۰ دانهشد. محلول پاشی درختان انار باSM اندازه هسته را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش،ولی کاربردIAAتاثیری بر اندازه آن نداشت .کاربردKin اندازه دانه و هسته، وزن ۱۰۰ دانه خوراکی، وزن تر وخشک ۱۰۰ هسته را کاهش داد. درصد بخش خوراکی میوه تنها تحت تاثیر تیمارKin قرار گرفت وبه طورقابل توجهی میزان آن راافزایش داد .محلول پاشی کینتین بویژه در زمان ۸ هفته پس از باز شدن گل ها با کاهش انداره و وزن دانه و هسته انار و افزایش درصد قسمت خوراکی میوه منجر به افزایش بازارپسندی این میوه شد.