مقاله اثر زمان قطع آبیاری بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی هیبریدهای آفتابگردان روغنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: اثر زمان قطع آبیاری بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی هیبریدهای آفتابگردان روغنی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان روغنی
مقاله آبیاری
مقاله هیبرید
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مندگار سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: مجدم مانی
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی هویزه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دانایی امیرخسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید آفتابگردن روغنی، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. این آزمایش با استفاده از طرح کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل رژیم های آبیاری به صورت آبیاری کامل، آبیاری تا مرحله گلدهی (R5) و آبیاری تا مرحله دانه بندی (R6) به عنوان عامل اصلی و هیبریدهای آفتابگردان (اروفلور، آذرگل و Shf 81-196) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد روغن و عملکرد روغن دانه گردید. بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۴۴۷٫۲ گرم در متر مربع از تیمار آبیاری مطلوب و کمترین آن با میانگین ۳۳۳٫۵۵ گرم در متر مربع از تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی بدست آمد. حداکثر عملکرد روغن و عملکرد بیولوژیک در تیمار آبیاری مطلوب حاصل گردید. با افزایش شدت تنش خشکی عملکرد بیولوژیک و عملکرد روغن بطور معنی داری کاهش یافتند. اثر رقم نیز بر صفات مورد بررسی معنی دار بود. در بین ارقام نیز بالاترین و پایین ترین میزان عملکرد دانه به ترتیب متعلق به هیبرید اروفلور و آذرگل بود. بالاترین عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت متعلق به تیمار آبیاری مطلوب و هیبرید اروفلور بود.