سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید ممبینی – دانشجوی کارشناسی باغبانی
محمد رضا کریمی – دانشجوی کارشناسی باغبانی
مختار حیدری – استادیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

این ازمایش به منظور بررسی اثر بلوغ میوه (بذر) بر جوانه زنی بذر نارنج (Citrus aurantium) در کلاثانی(استان خوزستان) انجام گردید. تیمارها شامل چهار مرحله برداشت میوه ۰۲۳۶ و ۲۵۰ و ۲۶۴ و ۲۷۸ روز پس از گلدهی)، شش ژنوتیپ نارنج و ۴ تکرار بود. نتایج نشان دادند حداکثر جوانه زنی بذر در تیمارهای برداشت در مرحله اول و دو ( به ترتیب ۲۳۶ و ۲۵۰ روز پس از گلدهی) وجود داشت. میانگین زمان لازم برای جوانه زنی و سرعت جوانه زنی نیز در تیمارهای مرحله اول و دوم بهتر بود. نتایج نشان دادند جوانه زنی بذرنارنج درمرحله های برداشت سوم و چهارم ( به ترتیب ۲۶۴ و۲۷۸ روز پس از گلدهی) کاهش یافت. بنابراین کیفیت بذر نارنج به طور نامناسبی تحت تاثیر بلوغ میوه قرار می گیرد.