مقاله اثر زمان انبارداری ساقه پنبه و مخلوط آن با چوب صنوبر بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۴۵۳ تا ۴۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر زمان انبارداری ساقه پنبه و مخلوط آن با چوب صنوبر بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب
مقاله ساقه پنبه
مقاله چوب صنوبر
مقاله زمان انبارداری
مقاله مقاومت خمشی
مقاله چسبیدگی داخلی
مقاله واکشیدگی ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی اثر زمان انبارداری ساقه پنبه بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از آن بوده است. بنابراین با استفاده از ساقه پنبه در ۵ حالت تازه، بعد از ۴ ماه و ۸ ماه انبارداری در دو حالت فضای باز و سرپوشیده و همچنین کاربرد ۲ نوع ترکیب چوبی شامل ۱۰۰ درصد ساقه پنبه و ترکیب ۶۰ درصد ساقه پنبه و ۴۰ درصد چوب صنوبر، اقدام به ساخت ۳۰ تخته خرده چوب آزمایشگاهی همسان گردید. سپس ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته ها اندازه گیری و نتایج حاصل با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش زمان انبارداری ساقه پنبه، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته های ساخته شده با کاهش معنی داری روبرو گردید. با این حال افزوده شدن چوب صنوبر به ترکیب چوبی باعث شد که مقدار کاهش مقاومت خمشی و به ویژه مدول الاستیسیته تخته های ساخته شده با ساقه پنبه با انبارداری ۴ و ۸ ماه به حداقل برسد. نتایج نشان داد که انبارداری ساقه پنبه موجب کاهش چسبندگی داخلی تخته های ساخته شده گردیده است و استفاده از چوب صنوبر در ترکیب چوبی برای حفظ میزان چسبندگی داخلی تخته های ساخته شده در سطح مطلوب موثر بود. همچنین با افزایش زمان انبارداری ساقه پنبه، واکشیدگی ضخامت تخته ها به طور معنی داری افزایش یافت. نتیجه این بررسی بیانگر آن است که کلیه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه پنبه با افزایش زمان انبارداری آن کاهش می یابد.