مقاله اثر زمان آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر روند افزایش تعداد برگ و عملکرد ارزن رقم پیشاهنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۴۲۱ تا ۴۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر زمان آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر روند افزایش تعداد برگ و عملکرد ارزن رقم پیشاهنگ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزن
مقاله آبیاری
مقاله نیتروژن
مقاله عملکرد علوفه خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سواری سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: گماریان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نجارچی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر دور آبیاری و مصرف اوره بر روند افزایش تعداد برگ ها و عملکرد ارزن رقم پیشاهنگ، تحقیقی در بهار و تابستان سال ۱۳۹۰ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی اراک به صورت آزمایش استریپ پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نیتروژن در چهار سطح ۵۰، ۲۰۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ کیلوگرم در هکتار اوره در کرت های اصلی و دور آبیاری در پنج سطح، آبیاری در مرحله استقرار (I1)، استقرار + ساقه دهی (I2)، استقرار + ساقه دهی + ظهور سنبله (I3)، استقرار + ساقه دهی + ظهور سنبله + گلدهی (I4)، استقرار + ساقه دهی + ظهور سنبله + گلدهی + پرشدن دانه (I5) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، اثر تیمارهای نیتروژن بر عملکرد علوفه خشک تاثیر معنی داری داشت. اثر نیتروژن بر تعداد برگ در ۷۰ تا ۸۰ روز پس از کاشت تفاوت معنی داری را نشان داد. اثر نیتروژن بر طول میانگره اول و دوم تا روزهای ۴۰، ۵۰ و ۵۵ روز پس از کاشت معنی دار نشد ولی از ۶۰ روز پس از کاشت به بعد تفاوت ها معنی دار بود. بالاترین عملکرد علوفه خشک مربوط به تیمار N3I1 به میزان ۱۰٫۳۳ تن در هکتار بود.