سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهریار طاووسی – استاد یار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سروش مقدم – کار شناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

سازه های فضاکاردر چند دهه گذشته توسعه چشمگیری یافته و دامنه کاربرد وسیعی در زمینه های مختلف صنعت ساختمان پیدا کرده اند .گنبدها با شکل های مختلف به دلیل زیبایی و پوشش وسیع آن کاربرد زیادی دارند .در این تحقیق آنالیز مودال بر روی مدل های گنبد تک لایهبا خیزهای مختلف انجام شده است . همچنین تاثیر بار برف بر روی ویژگیهای دینامیکی گنبد و تعیین مودهای بالای ارتعاشی و اثر آن بر رویآنالیز دینامیکی بررسی شده است . برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی ، از رکوردهای مصنوعی تولید شده که طیف پاسخ آن منطبق بر طیف طرح پیشنهادی استاندارد ۲۸۰۰ ایران می باشد، استفاده شده است . آنالیز دینامیکی خطی و غیرخطی بر روی مدل های گنبد تحت زلزله افقی و قائمصورت گرفته است . در تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی رفتار لرزه ای گنبدهای فضاکار تشریح گردیده و برش افقی پایه و عکس العملعمودی در مدل های مختلف گنبد در دو حالت خطی و غیرخطی مقایسه شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که نیروهای زلزله ایجاد شدهدر پایه گنبدها بسیار بیشتر از مقادیر نیروها در ساختمان های متعارف بوده و مودهای قائم نیز درپاسخ دینامیکی مشارکت موثر دارند.