سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهاب الدین سپهری – کارشناس ارشد سازه_استان خراسان جنوبی

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی اثرات زلزله حوزه نزدیک برروی سازه های کوتاه و متوسط فلزی و مقایسه آن با اثرات زلزله حوزه دور می باشد دراین تحقیق از شتابنگاشت های چهارزلزله معروف شامل سه زلزله طبس کوبه و نورثریچ به عنوان زلزله های حوزه نزدیک و زلزله السنتر بهعنوان زلزله حوزه دور استفاده شده است نرم افزار بکاربرده شده ETABS9.5 استکه مورد استفاده اکثر مهندسین درتحلیل و طراحی ساختمان ها قرارمیگیرد تحلیل برروی ساختمان های ۱و۲و۳و۴و۵و۷و۱۰ طبقه انجام گردیده اند شتابنگاشت های هرزلزله شامل سه شتاب نگاشت دو شتاب نگاشت افقی و یک شتاب نگاشت قائم می باشد که با توجه به شتاب اوج مختلف این شتاب نگاشت ها بایستی هم مقیاس گردند تا بتوان رفتار ناشی از اعمال آنها برساختمان های مختلف را مقایسه نمود درتحلیل این ساختمان ها از تحلیل تاریخچه زمانی جهت تحلیل دینامیکی استفاده شدهاست.