سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمدعلی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
محمدسیروس پاکباز – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تونل های حمل و نقل زیرزمینی برای ماشین ها و قطارها در شهرهای پر ترافیک در سراسر جهان وسیله ای جذاب برای تسریع در حمل و نقل محسوب می شوند. ساخت این تونل ها در اعماق کم و با مقاطعی همچون مقطع مستطیلی ، اثر زلزله را بر روی این تون لها با اهمیت می سازد. در این مقاله ابتدا به بررسی روش های مختلف آنالیز، فشار دینامیکی اعمال شده به این تونل ها پرداخته و سپس اثر عوامل مختلفی همچون مفاصل لرزه ای ، ضریب میرایی و ضریب فشار جانبی خاک بر روی تونل مترو تهران مورد بررسی قرار م یگیرد. بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از مفاصل لرزه ای در قسمت پایین دیوارهای قائم تونل های مستطیلی موجب کاهش میزان لنگر خمشی ماکزیمم و نیروی فشاری ماکزیمم شده ولی اثر چندانی بر روی نیروی برشی ماکزیمم ندارد. اثر ضریب میرایی بر روی نیروی برشی ماکزیمم بیشتر از لنگر خمشی ماکزیمم و نیروی فشاری ماکزیمم است. اثر ضریب فشار جانب خاک K بیشترین تاثیر را بر روی نیروی فشاری ماکزیمم دارد و تاثیر چندانی بر روی لنگر خمشی ماکزیمم و نیروی برشی ماکزیمم ندارد.