سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهناز احمدیهمدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی اثر زرده تخممرغ در رقیقکننده تریس بر روی خصوصیات حرکتی اسپرم قوچ دالاق در شرایط پس از انجماد بود.نمونههای منی از ۴ راس قوچ سالم و بالغ با میانگین وزنی ۵ ± ۴۵ کیلوگرم و با استفاده از شوک الکتریکی جمعآوری شدند و با رقیقکننده تریس به نسبت ۱ به ۴ مخلوط شده و پس از ۲ ساعت سردسازی و رسیدن به دمای ۵ درجه سانتیگراد بدرون پایوتهای نیم میلیلیتری پر شدند و ابتدا بر روی بخار ازت مایع منجمد و پس از آن در ازت مایع نگهداری گردیدند. پس از ۱۰ روز پایوتها یخگشایی شدند و میزان حرکت موجی، درصد تحرک و حرکت پیشرونده آنها بررسی شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۲ تیمار شامل تیمارفاقد زرده و تیمار حاوی زرده تخم مرغ و ۷ تکرارصورت گرفت. نتایج نشان داد که حضور زده تخم مرغ در رقیق کننده بر حرکت موجی، میزان تحرک و حرکت پیش رونده اسپرماتوزوا معنی دار بود( ۰۵ / P<0 ). بنابراین به منظور نگهداری اسپرم قوچ دالاق در شرایط انجماد ، بکارگیری زرده تخممرغ در رقیقکننده تریس پیشنهاد می – گردد.