سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهناز احمدیهمدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی اثر زرده تخم بلدرچین در رقیقکننده تریس بر خصوصیات مورفولوژیکی اسپرم قوچ دالاق در شرایط سردسازی تا ۵ درجه سانتیگراد بود. نمونههای منی از ۴ راس قوچ سالم و بالغ با میانگین وزنی ۵ ± ۴۵ کیلوگرم و با استفاده از شوک الکتریکی جمعآوری شدند و با رقیقکننده تریس به نسبت ۱ به ۴ مخلوط شده و پس از ۲ ساعت سردسازی و رسیدن به دمای ۵ درجه سانتیگراد از نظر ناهنجاریهای مورفولوژیکی و درصد اسپرم طبیعی بررسی شدند. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۲ تیمار شامل تیمارفاقد زرده و تیمار حاوی زرده تخم بلدرچین و ۶ تکرارصورت گرفت. نتایج نشان داد که حضور زرده تخم بلدرچین در رقیق کننده تریس نتوانست اثر معنی داری بر ناهنجاریها و درصد اسپرم طبیعی داشته باشد( ۰۵ / P< 0 ). بنابراین بکارگیری زرده تخم بلدرچین، ناهنجاریهای ظاهری اسپرم قوچ دالاق را در شرایط سردسازی تا ۵ درجه سانتی گراد نمی تواند بهبود بخشد.