سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیما کبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار گروه مهندس آب دانشگاه تبریز
فرزین سلماسی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

در زیرلوله هایی که برای انتقال آب گاز و سایر سیال ها در بستر دریاها و رودخانه ها به کار برده می شوند ابشستگی رخ میدهد به دلیل آبشستگی فضای خالی ای بین لوله و بستر ایجاد میشود جریان جت زیرلوله و گردابهای برخاستگی که در پایین دست لوله انتشار می یابد سبب به وجود آمدن حفره ی آبشستگی می شود وجود حفره ی ابشستگی در زیرلوله می تواندموجب شکستگی لوله و خسارات اقتصادی وز یست محیطی گردد در تحقیق حاضر آبشستگی زیرلوله ای که در معرض جریان یک سویه قرار دارد موردبررسی قرارگرفته است در انجام آزمایش ها از سه لوله با قطرهای متفاوت استفاده شده است در حالت لوله های زبر سطح لوله ها با زبری پوشانده شده که دانه بندی زبری بستر و لوله متفاوت باشد در مطالعات قبلی به اثر زبری لوله در میزان آبشستگی کمتر توجه شده است در مطالعه حاضر علاوه بر بررسی آبشستگی زیرلوله ی زبر اثر فاصله بین لوله و بستر Gap و صفحات عمودی آبپایه درکاهش آبشستگی زیرلوله نیز مورد آزمایش قرارگرفته است.