سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عصمت خوب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمر
سیدمحمود کاشفی پور – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پدیده شکست سد و بررسی تبعات وقوع آن بر مناطق پایین دست در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین ودانشمندان مهندسی هیدرولیک قرارگرفته است. در این تحقیق پدیده شکست سد به صورت آزمایشگاهی در یک کانالافقی مستطیلی با بازشدن ناگهانی یک دریچه سد کنند هی مسیر جریان و با استفاده از سیستم تصویربرداری مدل شده است. پس از پردازش تصاویر به بررسی مشخصات هیدرولیکی سیلاب ناشی از شکست سد و تأثیر پذیری موج شکلگرفته بدلیل انواع مختلف زبری طبیعی و مصنوعی و نحوه ی آرایش آنها و عمق آب بالادست پرداخته شده است. مقایسه نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که زبری در زمانهای بسیار کوتاه و در حد کمتر از یک دهم ثانیه تأثیر چندانی بر روی شکل موج نداشته اما با گذشت زمان زبری برروی شکل توسعه ی موج اثرگذار م یباشد.