سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی کوهساری نوده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی- ارائه دهنده
امیراحمد دهقانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا ظهیری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

اندازه گیری دبی آب در شبکه های آبیاری یکی از الزامات مهندسان و بهره برداران از شبکه های آبیاری می باشد . دریچه ها سازه های هیدرولیکی ساده ای هستند که به منظور کنترل، تنظیم و اندازه گیری جریان آب در کانال های آبیاری مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق دریچه های قوسی در پلان با زاویه های ۱۳۵- ۴۵ درجه با ارتفاع ۱۳ سانتی متر، از نظر ضریب آبگذری و دبی عبوری از زیر دریچه مورد بررسی قرار گرفتند و معادله کلی برای ضریب آبگذری دریچه قوسی در پلان ارائه گردید. مقدار خطای مطلق دبی محاسبه شده با رابطه مذکور حدود ۳/۵۳% می باشد. همچنین نتایج، افزایش ۱۱ درصدی میزان دبی عبوری از زیر دریچه قوسی با زاویه ۱۳۵ درجه را نسبت به دریچه خطی نشان می دهد.