سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک ملک خویان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا مسجدی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
حسین فتحیان – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

از مهمترین روشهای بهره برداری از آب رودخانه ها استفاده از آبگیر جانبی است.یکی از مشکلات اساسی انحراف آب با استفاده از آبگیرجانبی،ورود رسوبات به آبگیر و سازه های پایین دست آن می باشد.بمنظور جلوگیری از ورود رسوبات به آبگیر جانبی از صفحات مستغرق کهبصورت گروهی بکار گرفته می شوند استفاده می شود. صفحات مستغرق به عنوان سازه هیدرولیکی کنترل کننده رسوب در دهانه آبگیر ها مطرحمی باشند. این سازه ها علاوه بر کنترل رسوب بر دبی نسبی انحرافی اثر می گذارند. در این تحقیق بمنظورمقایسه عملکرد هیدرولیکی وجود صفحات مستغرق در دهانه ابگر ها با حالت بدون صفحه مستغرق از یک مدل فیزیکی استفاده شد.کلیه آزمایش ها در یک فلوم قوسی شکل ۱۸۱درجه با انحنای نسبی قوس ۴٫۷ B Rc انجام شد،کانال آبگیر در یک موقعیت ثابت )B= وعرض کانال اصلی Rc= شعاع مرکزی ۲٫۸ (  ۳۱ درجه نصب شد. دراین تحقیق صفحات مستغرق در ۴ زاویه ۲۲،۲۱،۱۲ و ۳۱ درجه و در دو ردیف جلوی دهانه آبگیر نصب گردید.آزمایش ها در شرایط آب زلال در ۴ عدد فرود و زاویه آبگیری ۴۲ درجه انجام شد.نتایج نشان داد صفحات مستغرق بازاویه ۵۲ و ۰۳ درجه باعث افزایش راندمان آبگیری در مقایسه با حالت بدون صفحه بوده است،زاویه ۵۳ درجه بی تاثیر و زاویه ۵۲ درجه راندمان آبگیری را کاهش داده است