سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا صادقی – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین منتصری – استادیار گروه فنی مهندسی دانشگاه یاسوج

چکیده:

مشخصه اصلی جریان در قوس رودخانه ها وجود جریان حلزونی است که باعث می شود تمایل بردارهای سرعتدر سطح آب به طرف قوس خارجی و در کف به طور قوس داخلی باشد از این رو مناطق واقع در قوس خارجی مکان مناسبی برای آبگیری به شمار می رود آبگیرها باید به گونه ای طراحی شوند تا آب منحرف شده توسط آبگیر دارای حداکثر دبی جریان و حداقل دبی رسوب باشد یکی از پارامترهای موثر بر مقدار دبی انحرافی به آبگیر زاویه انحراف آبگیر می باشد. دراین تحقیق با انجام مطالعات ازمایشگاهی برروی قوس ۱۸۰ درجه به بررسی نسبت دبی انحرافی ابگیر جانبی پرداخته شده است سپس با تغییر زایوه انحراف آبگیر درنیمه دوم قوس خارجی درموقعیت ۱۳۵ درجه اثرات زاویه انحراف آبگیر بر مقادیر دبی انحرافی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج تحقیق نشان میدهد زاویه انحراف ۴۵ درجه بیشترین راندمان ابگیری را دارا می باشد.